Slovensky | English | German

Advokati BB logo
Čo poskytujeme

Čo poskytujeme

Obchodné právo, právo obchodných spoločností

Zameriavame sa na poradenstvo pri zakladaní obchodných spoločností všetkých druhov a na vyhotovovanie k tomu potrebných podkladových dokumentov. Realizujeme všetky úkony, ktoré súvisia so založením spoločností, vrátane kontaktov so živnostenským úradom a obchodným registrom, kde klientov zastupujeme. Ponúkame kompletný servis pri vnútorných zmenách v spoločnostiach (zmena sídla, štatutárneho orgánu, spoločníkov a pod.), pri zmenách právnych foriem spoločností, pri ich splynutí, zlúčení, rozdelení, zániku a likvidácii. Pomáhame pri organizácii valných zhromaždení ako aj pri príprave s tým súvisiacich dokumentov.

Advokátska kancelária poskytuje kompletný právny servis pri organizovaní valných zhromaždení, ktorý zahŕňa:

 • vypracovanie dokumentov a podkladov týkajúcich sa rokovania valného zhromaždenia, najmä pozvánky na valné zhromaždenie, vyhotovenie zápisnice z rokovania VZ a listiny prítomných spoločníkov alebo akcionárov, vyhotovenie rozhodnutia jedného spoločníka/akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia

 • zabezpečenie účasti notára pokiaľ to zákon vyžaduje

 • vyhotovenie podkladov potrebných k zápisu prijatých zmien do obchodného registra, príp. iných úradných evidencií a zastupovanie v konaní pred obchodným registrom

 • podávanie návrhov na odbor živnostenského podnikania a obchodný register elektronicky pomocou zaručeného elektronického podpisu, na základe čoho klient platí o polovicu nižšie poplatky


 • Poskytujeme právne poradenstvo týkajúce sa prípravy, vyhotovovania a posudzovania jednotlivých druhov zmlúv. Pomáhame pri riešení sporov vznikajúcich so zmluvných a iných obchodnozáväzkových vzťahov.

  Spracovávame právne analýzy a audity pre akvizície, projekty a due dilligence.

  Ponúkame vymáhanie pohľadávok súdnou i mimosúdnou cestou, uplatnením nárokov žalobou a zastupovaním v súdnom a exekučnom konaní.

  Občianske právo

  Zastupujeme klientov vo všetkých druhoch konaní podľa Občianskeho súdneho poriadku a Občianskeho zákonníka. Uplatňujeme nároky klienta na súde a zastupujeme ho v konaní pred súdom. Poskytujeme právne poradenstvo a vypracovávame kúpne, darovacie a iné zmluvy. Poskytujeme právne poradenstvo pri vyporiadávaní podielového i bezpodielového spoluvlastníctva, zabezpečujeme kompletný právny servis pri prevode a nájme nehnuteľností vrátane zabezpečenia ich ocenenia súdnym znalcom.

  Poskytujeme právne služby v oblasti dedičského práva vrátane spisovania závetov, listín o vydedení a zastupovania klientov v sporoch súvisiacich s dedičským konaním. Poskytujeme právne služby v prípade náhrady škody a bezdôvodného obohatenia.

  Zakladáme občianske združenia a vykonávame v nich zmeny na požiadanie klienta.

   

  Správne právo

  Poskytujeme právnu pomoc v oblasti priestupkového práva a správnych deliktov, ďalej
  • zastupovanie v celom komplexe správnych konaní
   • zastupovanie v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí orgánov verejnej správy
   • zastupovanie v konaní o preskúmanie zákonnosti postupu orgánov verejnej správy
  • stavebné právo (územné a stavebné konanie)
  • katastrálne právo
  • právo životného prostredia
  • právo odpadového hospodárstva
  • colné právo
  • devízové právo
  • daňové a finančné právo

   

  Pracovné právo

  Vypracovávame zmluvy v oblasti pracovného práva (kolektívne zmluvy, pracovný poriadok pre zamestnancov, manažérske zmluvy, pracovné zmluvy), poskytujeme právne poradenstvo pri skončení pracovného pomeru a pri riešení pracovných sporov, zastupujeme klientov pred súdom v prípade pracovnoprávnych sporov a pripravujeme všetky právne dokumenty súvisiace s pracovným právom.

   

  Rodinné právo

  Našich klientov zastupujeme v najmä pri rozvode manželstva, úprave vzájomných vzťahov medzi rodičmi a deťmi, vrátane konania o určenie výživného a osvojenia. Klientov úspešne zastupujeme v konaní o určenie a zapretie otcovstva. Advokátska kancelária zabezpečuje spisovanie všetkých druhov rodičovských dohôd, ktoré nepotrebujú schválenie súdom, vymáhanie zaostalého výživného v rámci exekučného konania a poskytuje právne poradenstvo v oblasti náhradného výživného podľa zákona č. 452/2004 Z.z. o náhradnom výživnom.

   

  Trestné právo

  Spisujeme podnety a oznámenia o podozrení zo spáchania trestného činu. Vypracovávame v spolupráci s klientom trestné oznámenia. Obhajujeme klientov vo všetkých štádiách trestného konania, zastupujeme poškodených v trestnom konaní a v prípadnom následnom civilnom konaní o náhrade škody.
  Kontakt

  Lion Law Partners s.r.o.
  Komenského 14A
  974 01 Banská Bystrica

  Tel./Fax: +421 48 412 54 43
  E-mail: office@llp.sk